Organisatie

Voor modern en effectief onderwijs is ook een moderne organisatie nodig. Daarom investeren we voortdurend in de professionalisering van onze medewerkers en in het delen van kennis. We willen dat elke medewerker zich maximaal kan ontwikkelen. Daarom werken we ook met een cyclus van studiemiddagen en interne gesprekken.

Van mentor tot directeur
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling. Mentoren hebben, net als alle docenten, zitting in een kernteam. De dagelijkse leiding van de school berust bij de schoolleiding. De schoolleiding bestaat uit de locatie-directeur met de teamleiders ondersteund door o.a. de zorgcoördinator en het coördinerend hoofd Bedrijfsvoering.

Het Hooghuis
Mondriaan College is als locatie een onderdeel van Het Hooghuis.
Tanja Peters is de voorzitter van de Centrale Directie van Het Hooghuis. Zij is eindverantwoordelijk en houdt zich samen met het lid van de Centrale Dienst Jeroen Donders, bezig met externe vertegenwoordiging/communicatie, strategisch beleid, onderwijs (inclusief zorg,  onderwijsaspecten ICT), kwaliteitszorg, personeelszorg en –ontwikkeling en identiteit.

Medezeggenschapsraad (DMR)
De Medezeggenschapsraad wordt gevormd door gekozen vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel.
Besluiten worden ter advisering en/of goedkeuring aan de Medezeggenschapsraad voorgelegd. Zo kunnen de diverse geledingen invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken op school. Verder kan de raad op eigen initiatief alle zaken betreffende de school met de schoolleiding bespreken en advies geven. De MR is ook vertegenwoordigd in de Centrale MR van het Hooghuis (CMR)

Extra ondersteuning
Onze zorg is zo georganiseerd dat we zoveel mogelijk leerlingen binnen boord kunnen houden. Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig, op school, of misschien daarbuiten, al dan niet tijdelijk. Om optimale zorg te kunnen bieden, hebben we een eigen Zorgteam en zijn we lid van het Samenwerkingsverband SWV (www.swvvo3006.nl)

Opleidingsschool
Het Mondriaan heeft het keurmerk Samenwerkingsschool. We bieden onderscheidende begeleiding aan startende en zittende docenten. We slaan met steun van de Talenten Campus een brug naar het regionale bedrijfsleven voor stages, LOB (loopbaanbegeleiding), projectopdrachten, maatschappelijke stages en gastdocenten. Ook onderhouden we intensieve contacten met mbo en hbo.