Medezeggenschap

Het besturen van een school
Een school is veel meer dan een gebouw van steen en beton waar lesgegeven wordt. Het is een gemeenschap van allerlei mensen die betrokken zijn bij wat er dagelijks gebeurt: personeel, leerlingen, maar ook ouders. Op elke school worden belangrijke besluiten genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat gegeven wordt, maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de besluiten die worden genomen. Een goed schoolbestuur neemt beslissingen niet alleen, maar doet dit in goed overleg met de directie en de medezeggenschapsraad.

Medezeggenschap op school 
Elke Hooghuislocatie heeft een deelmedezeggenschapsraad (DMR). Hierin zitten ouders van leerlingen en personeelsleden die meedenken en -praten over het beleid van de school. Hun inspraak is heel belangrijk! De DMR beslist bijvoorbeeld mee over onderwerpen als de ouderbijdrage en voorzieningen voor de leerlingen. Het bestuur heeft daarvoor instemming nodig van de DMR. Het bestuur kan de DMR om advies vragen en de DMR kan zelf standpunten inbrengen.

Een MR heeft een aantal rechten, die vastgelegd zijn in de Wet Medezeggenschapsraad Onderwijs, bijvoorbeeld adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. In de wet staat dat de MR alles wat de school aangaat, mag bespreken en voorleggen aan het bevoegd gezag. Meer informatie over de DMR van een specifieke Hooghuislocatie vind je op de webpagina van deze locatie.  

Medezeggenschap Hooghuisbreed
Er is ook een Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van alle Hooghuislocaties samen. Hierin zitten vertegenwoordigers van de DMR van alle locaties. Dan is er nog de GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Stichting Carmel. Iedere school heeft, namens personeel, ouders en leerlingen, ook een vertegenwoordiger in de GMR. Als er bijvoorbeeld een besluit genomen moet worden over arbeidsvoorwaarden, bespreekt het bestuur van Stichting Carmel dat met de GMR.